• 2021 Hyundai Sonata Sedan SE Front-wheel Drive
  • 2021 Hyundai Sonata Sedan SEL Plus Front-wheel Drive
  • 2021 Hyundai Sonata Sedan Limited Front-wheel Drive
  • 2021 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Blue Front-wheel Drive
  • 2021 Hyundai Sonata Hybrid Sedan SEL Front-wheel Drive
  • 2021 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Limited Front-wheel Drive
  • 2021 Hyundai Sonata Sedan SEL Front-wheel Drive
  • 2021 Hyundai Sonata Sedan N Line Front-wheel Drive